Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Peserta Didik Baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016

 logo KEMENTERIAN AGAMAMADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 31

Jl. DR. KRT. Radjiman Widyadiningrat RT.011/07 Jatinegara Cakung Jakarta Timur 13930

Telp (021) 70928058 – 46823089, www.ibs-mtsn31-jkt.net email: mtsn_tigasatu@yahoo.co.id

Nomor             : MTs.09.02.31 / PP.00.5 /492/ 2015        Jakarta, 8 April 2015
Lampiran         : 2 lembar
Hal                  : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Peserta Didik Baru
Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta
Tahun Pelajaran 2015/2016

 

Kepada Yth.
Calon Peserta Didik Baru
Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta
Tahun Pelajaran 2015/2016

 
Assalamu’alaikum wr. wb.,
Sehubungan dengan tahapan seleksi peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 berikut kami sampaikan beberapa hal antara lain:

  1. Hasil seleksi tertulis calon peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 tertuang dalam Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 31 Jakarta Nomor :  027 Tahun  2015 sebagaimana terlampir.
  2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi tertulis wajib melakukan proses daftar ulang dengan melengkapi persyaratan daftar ulang yang dapat diambil di Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta.  Waktu  daftar  ulang  adalah  tanggal     11 s.d. 15 April 2015. Jika pada batas waktu tanggal 15 April 2015 pukul 16.00 waktu setempat tidak melakukan daftar ulang, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan posisinya digantikan cadangan.
  3. Orang tua/wali dari calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi dimohon hadir di kampus Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta untuk mengikuti pengarahan kegiatan awal tahun pelajaran 2015/2016 pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 pukul 08.00 s.d. selesai.

 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum wr. wb.
Kepala  Madrasah,
                                                                                               

 
Drs. H. Bisri, MA
NIP. 196608011999031001

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH 31 JAKARTA
NOMOR :  027  TAHUN 2015
TENTANG
PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MA’HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 31 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 31 JAKARTA

Menimbang : a. 

 

bahwa dalam rangka menyelenggaraan pendidikan yang berkualitas maka perlu mengetahui hasil Tes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru;bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat sebagai peserta didik pada Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta Tahun  Pelajaran 2015/2016.

 

Mengingat : 1.2.

 

3.

4.

5.

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

 

10.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 52 sampai pasal 66 mengenai Hak Anak;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

 

Memperhatikan : Kalender  Pendidikan  Islamic  Boarding  School  MTs  Negeri 31 Jakarta  danHasil seleksi tertulis calon peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta yang dilaksanakan oleh MTs Negeri 31 Jakarta   pada hari Sabtu, 04 April 2015
MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MA’HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGARI 31 JAKARTA 
Pertama : Nama-nama calon peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta  yang dinyatakan lulus seleksi tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran I; 
Kedua : Nama-nama   calon peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta yang dinyatakan sebagai cadangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II; 
Ketiga : Kepada mereka yang dinyatakan lulus seleksi tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran I berhak menjadi calon peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta;
Keempat : Kepada mereka yang telah memenuhi butir ketiga wajib melakukan daftar ulang sebagai peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta dengan melengkapi berkas daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan;
Kelima : Nama-nama calon peserta didik baru Ma’had Madrasah (Islamic Boarding School) MTs Negeri 31 Jakarta dengan status cadangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II   akan ditentukan kemudian setelah proses daftar ulang peserta tes yang diterima selesai.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di     :   JAKARTA
Pada tanggal      :   07 April 2015
Kepala  Madrasah,
Drs. H. Bisri, MA
NIP. 196608011999031001

 

Lampiran I  Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah 31 JakartaNomor :   027  Tahun 2015
 DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG  LULUS SELEKSI TERTULIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MA’HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 31 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

NOMOR NAMA L/P TEMPAT TGL LAHIR
URT TES
1  1531004  REZKY ADIATMAJA  L  Jakarta, 14 Juni 2003
2  1531006  AHMAD MUHAMMAD BASACHROH  L  Jakarta Barat, 27 Oktober 2002
3  1531008  MUHAMMAD LUTFI ADRIANTO  L  Jakarta, 12 April 2007
4  1531011  MUHAMMAD SHADIQIN  L  Jakarta, 14 Agustus 2003
5  1531014  JIDAN RAYHAN EFIOLA  L  Jakarta, 09 Mei 2003
6  1531015  DUHA NUR PAMBUDI  L  Bekasi, 25 Oktober 2003
7  1531016  MAWRITSA KAMALIYAH  P  Jakarta, 25 Mei 2003
8  1531017  IZZAN ABDUL AZIZ  L  Wonogiri, 08 Desember 2002
9  1531019  RAIHANI QATRUNNADA DA.  P  Jakarta, 16 Desember 2002
10  1531020  AZ ZAHRA LAILA IDFINAYA  P  Jakarta, 30 November 2003
11  1531022  MUTIA RAHMA ALIA PUTRI  P  Jakarta, 27 Juli 2003
12  1531024  HALIMATU ASSADIYAH  P  Jakarta, 18 Januari 2003
13  1531026  MUHAMMAD ALRIFAN JIBRIL  P  Bekasi, 01 Januari 2003
14  1531027  GHAIS AULIA SYARIF  P  Bekasi, 29 Maret 2003
15  1531029  IZZAT QOLBI HENDRINOV  L  Jakarta, 14 Juni 2003
16  1531030  M. ZAKY MUSAFFA GALBI  L  Jakarta, 23 Januari 2003
17  1531031  NAYLA NUR ALIFAH  P  Jakarta, 13 Oktober 2002
18  1531033  FILZAH FAUZANIA AZALIA  P  Jakarta, 23 April 2003
19  1531034  ALFA RAHMA  P  Bekasi, 04 Oktober 2003
20  1531037  ALWI RIZKY ANANDA  L  Jakarta, 19 Januari 2003
21  1531040  MUDHIAH SALSABILA LUTH  P  Jakarta, 09 Maret 2003
22  1531044  ADAM FIRIZKY SALIM  L  Jakarta, 23 Mei 2003
23  1531045  INDRA WAHYU RAMADHAN  L  Jakarta, 24 November 2002
24  1531046  SHAFIRA UMMU HANI  P  Bekasi, 14 Maret 2003
25  1531049  FATHIYA NAILAL MUNA  P  Jakarta, 07 Februari 2003
26  1531053  MUHAMMAD RIFKI SULTHONI  L  Jakarta, 17 Mei 2003
27  1531054  MUHAMMAD BAYANUDIN MARFU  L  Ciamis, 06 Februari 2003
28  1531059  SHAFIRA HAIRUNNISA  P  Jakarta, 27 September 2002
29  1531060  ARMITA ZAHRAH  P  Wonogiri, 16 Maret 2003
30  1531061  M. A’DZOMU DAROJATAN I.  L  Serang, 18 Januari 2003
31  1531063  GHANY FITRIAMARA SUCI  P  Banjarnegara, 04 Maret 2002
32  1531065  NAFISA ISLAMA DINA  P  Bekasi, 20 Maret 2003
33  1531066  AULIA QONITA RAHMANIDA  P  Jakarta, 21 Oktober 2003
34  1531067  RAZAN MOCHAMMAD RIZQ  L  Bekasi, 22 Desember 2003
35  1531068  M. BIMO ENDRO SAPUTRO  L  Bekasi, 27 September 2003
36  1531069  ANNISA SALSABILLA SURYAWAN  P  Jakarta, 09 Agustus 2003
37  1531072  HANIF AFLAH  L  Jakarta, 09 Maret 2003
38  1531073  RONA PANCARRANI BILQIS  P  Jakarta, 06 September 2003
39  1531075  AZKA PUTRI KAMILAH  P  Jakarta, 27 Januari 2003
40  1531076  FIRDA HANIFA SHAFITRI  P  Bogor, 24 Juli 2003
41  1531077  RHEINANTARA BEIDNILLAH  L  Bonn Jerman, 25 Juni 2003
42  1531078  DAVINA SHAFA KAMILA  P  Jakarta, 03 Oktiber 2003
43  1531080  SALSABILA HIDAYAT  P  Tangerang, 11 November 2002
44  1531082  MUHAMMAD ALKA RAMZAN  L  Jakarta, 27 Desember 2002
45  1531083  AKMALIA PUTRI  P  Jakarta, 02 Agustus 2003
46  1531090  MUHAMMAD FIKRUL ISLAMI  L  Sumedang, 10 Oktober 2002
47  1531092  D. ANDJANI R.  P  Bekasi, 03 Mei 2003
48  1531097  MELY IMELDA SARI  P  Jakarta, 04 September 2002
49  1531098  NADA UTAMI RIANTI  P  Jakarta, 23 Mei 2003
50  1531099  DEJAN KURNIAWAN AHMAD  L  Jakarta, 04 Januari 2003
51  1531100  MUTIARA SYAHWALA DILA INTARI  P  Pagar Alam, 22 Desember 2002
52  1531101  ALISYAH MISAORI  P  Jakarta, 08 Juni 2003
53  1531104  ELSYAM FUDHAIL ADZKA  L  Jakarta, 25 Maret 2003
54  1531105  HAMID  L  Jakarta, 13 Juli 2003
55  1531108  AKBAR FAWWAZAH HERLAMBANG  L  Jakarta, 10 Maret 2003
56  1531109  ANISA NURSYIFA  L  Bogor, 27 Oktober 2003
57  1531112  RAYHANDRA FAIQ ANTYAPUTRA  L  Cirebon, 12 Agustus 2003
58  1531115  ROBIYATUL HADAWIYAH  P  Bekasi, 26 November 2003
59  1531116  NAUFALDY ZHARFAN SIREGAR  L  Jakarta, 24 Oktober 2003
60  1531119  ROUDHOTUL FADHILAH ATTAQY  P  Jakarta, 17 April 2004
61  1531121  MAULIDA AZZAHRA  P  Jakarta, 03 Maret 2003
62  1531122  MUHAMMAD FAUZAN ALI  L  Bogor, 21 November 2003
63  1531123  YUSUF HANAFI  L  Medan, 28 Desember 2003
64  1531125  HAIKAL ARBI FAWWAZ  L  Jakarta, 25 Maret 2004
65  1531126  FATHURRAHMAN ADZANI  L  Jakarta, 01 FebruarI 2003
66  1531130  MUHAMMAD ALTHAF RAFIF  L  Bekasi, 10 Agustus 2003
67  1531131  MUTIARA KHAIRUNNISA  P  Jakarta, 01 April 2003
68  1531132  RATNA TYAS SURYANI  P  Jakarta, 16 April 2003
69  1531133  MUHAMMAD FATIH NURIL HADI  L  Jakarta, 14 Januari 2003
70  1531134  ZAHRA NURUL HANIFAH  P  Jakarta, 02 Januari 2003
71  1531135  NADIVA SALSABILA RUSTANDI  P  Jakarta, 02 Oktober 2002
72  1531136  FARID MUNAWAR AL ANSORI  L  Jakarta, 13 Maret 2003
73  1531137  ANINDYA FAZA WIBOWO  P  Bekasi, 12 Mei 2004
74  1531138  SYAFIRA NURHALIZA  P  Jakarta, 29 Maret 2003
75  1531139  AZKIA NISAUL WAFA  P  Jakarta, 21 Oktober 2002
76  1531140  NAILIYATUL MAMNUNAH  P  Bekasi, 04 Agustus 2003
77  1531141  MUHAMMAD HATTA WIBOWO  L  Jakarta, 10 Mei 2003
78  1531142  FAJAR RAMADHAN  L  Jakarta, 08 November 2002
79  1531143  SABRINA AZ’ZAHRA  L  Jakarta, 28 Agustus 2006
80  1531144  SALSABILA PUTRI ANGELY  P  Jakarta, 27 Agustus 2003
81  1531146  HABIBURRAHMAN  L  Jakarta, 31 Mei 2003
82  1531147  FERNANDA AZIZI HAKIM  P  Jakarta, 13 April 2004
83  1531150  FARHAN MALIK RAWINFHA  L  Jember, 05 September 2003
84  1531151  RIFA AULIA NABILA  P  Jakarta, 07 Mei 2003
85  1531154  SALSABILA HANA QONITA  P  Bekasi, 15 Desember 2003
86  1531155  MUHAMAD TAUFIK AKBAR  L  Jakarta, 09 Maret 2003
87  1531157  MUHAMMAD SYAUQI PASHA  L  Madiun, 07 Desember 2002
88  1531161  AKBAR PRATAMA  L  Jakarta, 11 Februari 2003
89  1531164  HANA SABRINA  P  Jakarta, 30 Mei 2003
90  1531165  ALWIYAH  P Jakarta, 9 Juli 2003

Jakarta, 07 April  2014
Ketua,

Golib, S.Ag
NIP.195702021993031001
IP.195411061979031004   
NIP.195702021993031001

Lampiran II Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah 31 JakartaNomor  :    027  Tahun  2015
 DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG  DINYATAKAN CADANGAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MA’HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 31 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

 

NOMOR NAMA L/P TEMPAT TGL LAHIR
URT TES
1  1531041  MUHAMMAD ZIKO RAMADHAN  L  Jakarta, 27 November 2002
2  1531032  SALWA MUZAYANA RAHMA  P  Jakarta, 19 Februari 2003
3  1531106  AISYAH MALIKA PUTRI  P  Jakarta, 05 April 2003
4  1531007  SAFARINA FAUZATINNISA  P  Tangerang, 16 Oktober 2003
5  1531163  FAZLI TIANSYAH NUGROHO  L  Jakarta, 17 September 2003
6  1531021  PRAYUDHA PERMANA PW.  L  Jakarta, 05 Maret 2003
7  1531025  PUTRI SUKMAWARDHANI GUSNI  P  Jakarta, 03 Mei 2003
8  1531162  LISA FAJRI ISNAINI  P  Surakarta, 8 Januari 2003
9  1531095  ARDIREFI MUHAMMAD FADHIL  L  Jakarta, 24 Juli 2003
10  1531070  RAMA YANUARDI SAPUTRA  L  Bekasi, 02 Juni 2003
11  1531035  Rr. AMANDA SHAFIRA PUTRI  P  Jakarta, 29 Desember 2003

 

 

Jakarta, 07 April  2014

Ketua,
Golib, S.Ag
NIP.195702021993031001

 

BERDASARKAN PERINGKAT

Lampiran III  Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 31 Jakarta

Nomor :   027  Tahun 2015

 DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG  LULUS SELEKSI TERTULIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MA’HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 31 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

NOMOR NAMA L/P TEMPAT TGL LAHIR
URT TES
1  1531126  FATHURRAHMAN ADZANI  L  Jakarta, 01 FebruarI 2003
2  1531054  MUHAMMAD BAYANUDIN MARFU  L  Ciamis, 06 Februari 2003
3  1531135  NADIVA SALSABILA RUSTANDI  P  Jakarta, 02 Oktober 2002
4  1531029  IZZAT QOLBI HENDRINOV  L  Jakarta, 14 Juni 2003
5  1531164  HANA SABRINA  P  Jakarta, 30 Mei 2003
6  1531066  AULIA QONITA RAHMANIDA  P  Jakarta, 21 Oktober 2003
7  1531030  M. ZAKY MUSAFFA GALBI  L  Jakarta, 23 Januari 2003
8  1531100  MUTIARA SYAHWALA DILA INTARI  P  Pagar Alam, 22 Desember 2002
9  1531063  GHANY FITRIAMARA SUCI  P  Banjarnegara, 04 Maret 2002
10  1531078  DAVINA SHAFA KAMILA  P  Jakarta, 03 Oktiber 2003
11  1531131  MUTIARA KHAIRUNNISA  P  Jakarta, 01 April 2003
12  1531151  RIFA AULIA NABILA  P  Jakarta, 07 Mei 2003
13  1531020  AZ ZAHRA LAILA IDFINAYA  P  Jakarta, 30 November 2003
14  1531053  MUHAMMAD RIFKI SULTHONI  L  Jakarta, 17 Mei 2003
15  1531092  D. ANDJANI R.  P  Bekasi, 03 Mei 2003
16  1531015  DUHA NUR PAMBUDI  L  Bekasi, 25 Oktober 2003
17  1531140  NAILIYATUL MAMNUNAH  P  Bekasi, 04 Agustus 2003
18  1531112  RAYHANDRA FAIQ ANTYAPUTRA  L  Cirebon, 12 Agustus 2003
19  1531138  SYAFIRA NURHALIZA  P  Jakarta, 29 Maret 2003
20  1531125  HAIKAL ARBI FAWWAZ  L  Jakarta, 25 Maret 2004
21  1531165  ALWIYAH  P Jakarta, 9 Juli 2003
22  1531083  AKMALIA PUTRI  P  Jakarta, 02 Agustus 2003
23  1531132  RATNA TYAS SURYANI  P  Jakarta, 16 April 2003
24  1531144  SALSABILA PUTRI ANGELY  P  Jakarta, 27 Agustus 2003
25  1531017  IZZAN ABDUL AZIZ  L  Wonogiri, 08 Desember 2002
26  1531146  HABIBURRAHMAN  L  Jakarta, 31 Mei 2003
27  1531104  ELSYAM FUDHAIL ADZKA  L  Jakarta, 25 Maret 2003
28  1531011  MUHAMMAD SHADIQIN  L  Jakarta, 14 Agustus 2003
29  1531031  NAYLA NUR ALIFAH  P  Jakarta, 13 Oktober 2002
30  1531026  MUHAMMAD ALRIFAN JIBRIL  P  Bekasi, 01 Januari 2003
31  1531123  YUSUF HANAFI  L  Medan, 28 Desember 2003
32  1531115  ROBIYATUL HADAWIYAH  P  Bekasi, 26 November 2003
33  1531101  ALISYAH MISAORI  P  Jakarta, 08 Juni 2003
34  1531097  MELY IMELDA SARI  P  Jakarta, 04 September 2002
35  1531109  ANISA NURSYIFA  L  Bogor, 27 Oktober 2003
36  1531067  RAZAN MOCHAMMAD RIZQ  L  Bekasi, 22 Desember 2003
37  1531049  FATHIYA NAILAL MUNA  P  Jakarta, 07 Februari 2003
38  1531155  MUHAMAD TAUFIK AKBAR  L  Jakarta, 09 Maret 2003
39  1531061  M. A’DZOMU DAROJATAN I.  L  Serang, 18 Januari 2003
40  1531072  HANIF AFLAH  L  Jakarta, 09 Maret 2003
41  1531044  ADAM FIRIZKY SALIM  L  Jakarta, 23 Mei 2003
42  1531016  MAWRITSA KAMALIYAH  P  Jakarta, 25 Mei 2003
43  1531033  FILZAH FAUZANIA AZALIA  P  Jakarta, 23 April 2003

 

 

 

 

 

44  1531037  ALWI RIZKY ANANDA  L  Jakarta, 19 Januari 2003
45  1531137  ANINDYA FAZA WIBOWO  P  Bekasi, 12 Mei 2004
46  1531134  ZAHRA NURUL HANIFAH  P  Jakarta, 02 Januari 2003
47  1531119  ROUDHOTUL FADHILAH ATTAQY  P  Jakarta, 17 April 2004
48  1531040  MUDHIAH SALSABILA LUTH  P  Jakarta, 09 Maret 2003
49  1531004  REZKY ADIATMAJA  L  Jakarta, 14 Juni 2003
50  1531077  RHEINANTARA BEIDNILLAH  L  Bonn Jerman, 25 Juni 2003
51  1531108  AKBAR FAWWAZAH HERLAMBANG  L  Jakarta, 10 Maret 2003
52  1531141  MUHAMMAD HATTA WIBOWO  L  Jakarta, 10 Mei 2003
53  1531014  JIDAN RAYHAN EFIOLA  L  Jakarta, 09 Mei 2003
54  1531059  SHAFIRA HAIRUNNISA  P  Jakarta, 27 September 2002
55  1531142  FAJAR RAMADHAN  L  Jakarta, 08 November 2002
56  1531019  RAIHANI QATRUNNADA DA.  P  Jakarta, 16 Desember 2002
57  1531073  RONA PANCARRANI BILQIS  P  Jakarta, 06 September 2003
58  1531024  HALIMATU ASSADIYAH  P  Jakarta, 18 Januari 2003
59  1531075  AZKA PUTRI KAMILAH  P  Jakarta, 27 Januari 2003
60  1531065  NAFISA ISLAMA DINA  P  Bekasi, 20 Maret 2003
61  1531130  MUHAMMAD ALTHAF RAFIF  L  Bekasi, 10 Agustus 2003
62  1531045  INDRA WAHYU RAMADHAN  L  Jakarta, 24 November 2002
63  1531008  MUHAMMAD LUTFI ADRIANTO  L  Jakarta, 12 April 2007
64  1531157  MUHAMMAD SYAUQI PASHA  L  Madiun, 07 Desember 2002
65  1531161  AKBAR PRATAMA  L  Jakarta, 11 Februari 2003
66  1531076  FIRDA HANIFA SHAFITRI  P  Bogor, 24 Juli 2003
67  1531147  FERNANDA AZIZI HAKIM  P  Jakarta, 13 April 2004
68  1531046  SHAFIRA UMMU HANI  P  Bekasi, 14 Maret 2003
69  1531121  MAULIDA AZZAHRA  P  Jakarta, 03 Maret 2003
70  1531090  MUHAMMAD FIKRUL ISLAMI  L  Sumedang, 10 Oktober 2002
71  1531116  NAUFALDY ZHARFAN SIREGAR  L  Jakarta, 24 Oktober 2003
72  1531099  DEJAN KURNIAWAN AHMAD  L  Jakarta, 04 Januari 2003
73  1531034  ALFA RAHMA  P  Bekasi, 04 Oktober 2003
74  1531068  M. BIMO ENDRO SAPUTRO  L  Bekasi, 27 September 2003
75  1531136  FARID MUNAWAR AL ANSORI  L  Jakarta, 13 Maret 2003
76  1531133  MUHAMMAD FATIH NURIL HADI  L  Jakarta, 14 Januari 2003
77  1531080  SALSABILA HIDAYAT  P  Tangerang, 11 November 2002
78  1531139  AZKIA NISAUL WAFA  P  Jakarta, 21 Oktober 2002
79  1531150  FARHAN MALIK RAWINFHA  L  Jember, 05 September 2003
80  1531069  ANNISA SALSABILLA SURYAWAN  P  Jakarta, 09 Agustus 2003
81  1531105  HAMID  L  Jakarta, 13 Juli 2003
82  1531154  SALSABILA HANA QONITA  P  Bekasi, 15 Desember 2003
83  1531006  AHMAD MUHAMMAD BASACHROH  L  Jakarta Barat, 27 Oktober 2002
84  1531098  NADA UTAMI RIANTI  P  Jakarta, 23 Mei 2003
85  1531143  SABRINA AZ’ZAHRA  L  Jakarta, 28 Agustus 2006
86  1531060  ARMITA ZAHRAH  P  Wonogiri, 16 Maret 2003
87  1531122  MUHAMMAD FAUZAN ALI  L  Bogor, 21 November 2003
88  1531022  MUTIA RAHMA ALIA PUTRI  P  Jakarta, 27 Juli 2003
89  1531082  MUHAMMAD ALKA RAMZAN  L  Jakarta, 27 Desember 2002
90  1531027  GHAIS AULIA SYARIF  P  Bekasi, 29 Maret 2003

 

Jakarta, 07 April  2014

Ketua,

 

 

                                                                       

  1. Golib, S.Ag

NIP.195702021993031001